Hyppää sisältöön

Liiallisen somen käytön yhteys masennukseen ja ahdistukseen 

Somen syövereistä -blogi

Kohtuullisella sosiaalisen median käytöllä on monia hyviä puolia. Se voi vahvistaa yhteyttä muihin ihmisiin, kohottaa itsetuntoa ja synnyttää kuuluvuuden tunnetta. Kuitenkin, liiallisella somen käytöllä on yhteys masennukseen ja ahdistukseen, etenkin jos suhde someen kehittyy riippuvuudeksi.

Yksi keskeisimmistä someriippuvuuteen kytkeytyvistä mielenterveyden häiriöistä on masennus. Ongelmallisen sosiaalisen median käytön ja masennuksen välinen yhteys on osoitettu laajasti eri puolilla maailmaa tehdyissä tutkimuksissa. Masennuksen ja liiallisen somen käytön yhteys voi olla myös epäsuora. Masentunut henkilö voi esimerkiksi uppoutua someen lievittääkseen stressiä ja saadakseen tukea muista. Vaikka se toisikin hetkellistä helpotusta pahaan oloon, voi liiallisen käytön riski kasvaa.

Somessa tapahtuva vertailu yhteydessä masennukseen

Somealustat kiihdyttävät ihmiselle ominaista taipumusta vertailla itseään muihin. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan sosiaalisen vertailun on muutamassa tutkimuksessa todettu lisäävän masennusoireita. Tutkimusten tulokset osoittivat, että vietettyään paljon aikaa Facebookissa osallistujat kokivat masentuneisuutta, koska he olivat vertailleet itseään muihin ihmisiin.

Vaikka kuinka tiedostaisi, että ihmiset jakavat esimerkiksi Instagramissa useimmiten vain kaikkein parhaimmat hetkensä, voi muiden onnistumisten todistaminen somessa tuntua pahalta, jos itsellä tuntuu menevän huonommin. Eräässä tutkimuksessa havaittiinkin, että erityisesti ylöspäin suuntautuva vertailu muihin somessa voi aiheuttaa masennusoireita. Ylöspäin suuntautuvalla vertailulla tarkoitetaan sitä, että yksilö kokee toisen henkilön ominaisuudet tai saavuttamat asiat itseään tai saavutuksiaan parempina.

Mielen hyvinvoinnin kannalta merkityksellistä on kiinnittää huomiota siihen, mitä somessa tekee. Negatiivissävytteinen toiminta, kuten itsensä vertailu muihin, on yhteydessä suurempaan määrään masennusoireita. Positiivissävytteinen toiminta, kuten vuorovaikutus muiden kanssa, on puolestaan yhteydessä vähäisempiin masennusoireisiin. Henkinen hyvinvointi voi heikentyä esimerkiksi silloin, kun vertaamme elämäämme siihen idealisoituun elämään, jota muut ihmiset somepäivitystensä perusteella ovat viettävinään.

Someriippuvuus heikentää mielenterveyttä monin tavoin

Unen laadun heikentyminen selittänee omalta osaltaan masennusoireiden ja someriippuvuuden yhteyttä. Yhdessä pitkän aikavälin tutkimuksessa selvisi, että ongelmallisesti somea käyttävät nuoret olivat kolmen vuoden tarkasteluajanjaksolla keskimäärin masentuneempia kuin ne nuoret, joilla käyttö ei ollut ongelmallista. Tästä yhteydestä yli puolet selittyi unen laadun häiriintymisellä. 

Liiallinen sosiaalisen median ja internetin käyttö voi liittyä korkeampaan itsemurhariskiin. Tätä tarkasteltiin systemaattisessa tutkimuskatsauksessa, joka kattoi yhdeksän laajaan otokseen perustuvaa tutkimusta. Useissa näistä tutkimuksista havaittiin yhteys internetin runsaan käytön ja itsetuhoisten ajatusten välillä. Eräässä tutkimuksessa, joka keskittyi suoraan sosiaalisen median käyttöön, osallistujat raportoivat enemmän mielenterveyden haasteita ja kokivat todennäköisemmin olevansa tarvitsemiensa mielenterveyspalveluiden ulkopuolella. 

Someriippuvuuden yhteys masennukseen on osoitettu lisäksi yliopisto-opiskelijoita koskeneessa tutkimuksessa. Masennus oli tässä tutkimuksessa yhteydessä itsetuhoisiin ajatuksiin. Kiinnostava havainto tutkimuksen löydöksissä oli se, että silloin kun henkilö kärsi masennuksesta, saattoi someriippuvuus – kaikkine haittoineen – kuitenkin suojata häntä itsetuhoisilta ajatuksilta. Tulosta saattaa tutkijoiden mukaan selittää esimerkiksi sosiaalisen median tarjoama väylä eskapismille eli todellisuuspaolle.

Someriippuvuus yhteydessä ahdistukseen

Myös ahdistusoireet on yhdistetty someriippuvuuteen. Eräässä aikuisväestöä koskeneessa kyselytutkimuksessa havaittiin, että mitä enemmän henkilöllä oli ahdistusoireita, sitä todennäköisemmin hänellä oli myös sosiaalisen median käyttöön liittyviä riippuvuusoireita. 

Samansuuntaisia tuloksia saatiin tutkimuksessa, jossa selvitettiin nuorten aikuisten ahdistuneisuuden yhteyttä sosiaalisen median käyttöön. Tutkimuksessa selvisi, että sosiaalisessa mediassa vietetty aika oli yhteydessä sekä ahdistusoireiden ilmenemiseen että niiden vakavuuteen. Ahdistusoireet lisääntyivät sitä mukaa kun sosiaalisessa mediassa käytetty aika lisääntyi.  

Liiallisella somen käytöllä on selkeä yhteys masennukseen ja ahdistukseen, mutta syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen vaatii lisää tutkimusta. Tarvitaan lisää tietoa siitä, missä määrin ahdistusoireet voivat olla seurausta itse sosiaalisen median käytön aiheuttamasta kuormituksesta, ja missä määrin ahdistusoireista kärsivät hakeutuvat keskimääräistä herkemmin sosiaalisen median ääreen.

Someriippuvuuden yhteydestä mielenterveyden haasteisiin voit lukea lisää tutkimuskatsauksen sivuilta. Some mietityttää meitä kaikkia aina vain enemmän, mutta tukea somen käytön parempaan hallintaan alkaa onneksi olla vähitellen saatavilla; kehittämämme Somebreikki-omatuen avulla voit selventää suhdettasi someen ja saada työkaluja muutoksen tueksi.


Kirjoittaja

Somerajaton-tiimi